04:48
20:45
<

Vadász Felszerelés / Impact Sport Fülvédő Vadászathoz és Lövészethez... 


Impact Sport fülvédő vadászathoz és lövészethez hangszabályozós
Ár: 29 900  (~76 €)

Bővebb információért hívja a 0620/9596-375-ös számot vagy látogasson el weboldalunkra: www.z-shops.eu Elekt­ro­nikus fültok lővészet­hez Hang­szabály­ozós fültok SNR (dB) : 23 H (dB) : 27 M (dB) : 22 L (dB) : 18 Igen na­gy si­kerű a Ho­ward Light Im­pact Sport fültok, me­ly a gyártó által sza­badal­mazta­tott körny­ezet han­gosítási tech­nológiát al­kalmaz­za. Le­hetővé tes­zi a fel­használók számára, ho­gy hall­ja, mi fo­ly­ik körülötte, be­leértve beszélgetése­ket, miközben továbbra is szükséges védel­met ad a han­gos lövések esetén. Ez egy ha­tal­mas biz­tonsági tény­ező a sza­badidős és pro­fess­zi­onális lövészet­ben résztvevők számára. Le­hetőség van a kom­mu­nikációra, a körny­ezet pon­to­sabb érzékelésére és a veszély­hely­zetek könny­ebb el­kerülésére. Min­dezt a fültok úgy éri el, ho­gy min­den oly­an pa­raméterét tud­ja, mint egy másik ha­gy­omány­os tech­nológiájú hallásvédő. Az ÉLES, ERŐS zajt biz­tonságos szint­re csökken­ti Az Im­pact Sport blok­kolja a lövések és erős zaj­jal működő gépek zaját. Aktív elect­ro­nikus szürője segítségével: AZ ELS­ZI­GETELTSÉG ÉRZÉSÉNEK KIKÖSZÖBÖLÉSE ÉRDEKÉBEN FE­LERŐSÍTI A KÖRNY­EZŐ HAN­GO­KAT AZ Im­pact Sport sza­badal­ma­zott hang­ke­zelő tech­nológiájának köszönhetően vi­selője kom­forto­sab­ban il­lesz­ke­dik körny­ezetéhez, mi­vel a fültok fe­lerősíti a körny­ező han­go­kat.

Hasonló hirdetések ;Kategóriák
© Vadászapró.hu 2024 Kapcsolat .. ..
ide jöhet valami szöveg